Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-24 utsideyur ime loka na kuryam karma ced aham sankarasya ca karta syam upahanyam imah prajah

utsīdeyurime lokā
na kuryāṃ karma cedaham
saṅkarasya ca kartā syām
upahanyāmimāḥ prajāḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

utsideyur ime loka
na kuryam karma ced aham
sankarasya ca karta syam
upahanyam imah prajah

 

iTrans:

utsiideyurime lokaa
na kuryaa.n karma chedaham.h .
saN^karasya cha kartaa syaam
upahanyaamimaaH prajaaH