Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-16 evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah aghayur indriyaramo mogham partha sa jivati

evaṃ pravartitaṃ cakraṃ
nānuvartayatīha yaḥ
aghāyurindriyārāmo
moghaṃ pārtha sa jīvati

Play

Vereinfachte Transkription:

evam pravartitam cakram
nanuvartayatiha yah
aghayur indriyaramo
mogham partha sa jivati

 

iTrans:

evaM pravartita.n chakraM
naanuvartayatiiha yaH .
aghaayurindriyaaraamo
moghaM paartha sa jiivati