Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-06 karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyarthan vimudhatma mithyacarah sa ucyate

karmendriyāṇi saṃyamya
ya āste manasā smaran
indriyārthānvimūḍhātmā
mithyācāraḥ sa ucyate

Play

Vereinfachte Transkription:

karmendriyani samyamya
ya aste manasa smaran
indriyarthan vimudhatma
mithyacarah sa ucyate

 

iTrans:

karmendriyaaNi sa.nyamya
ya aaste manasaa smaran.h .
indriyaarthaanvimuuDhaatmaa
mithyaachaaraH sa uchyate