Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-05 na hi kascit ksanam api jatu tisthaty akarma-krt karyate hy avasah karma sarvah prakriti-jair gunaih

na hi kaścitkṣaṇamapi
jātu tiṣṭhatyakarmakṛt
kāryate hyavaśaḥ karma
sarvaḥ prakṛtijairguṇaiḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

na hi kascit ksanam api
jatu tisthaty akarma-krt
karyate hy avasah karma
sarvah prakriti-jair gunaih

 

iTrans:

na hi kashchitkshaNamapi
jaatu tishhThatyakarmakR^it.h .
kaaryate hyavashaH karma
sarvaH prakR^itijairguNaiH