Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-51 karma-jam buddhi-yukta hi phalam tyaktva manisinah janma-bandha-vinirmuktah padam gacchanty anamayam

karmajaṃ buddhiyuktā hi
phalaṃ tyaktvā manīṣiṇaḥ
janmabandhavinirmuktāḥ
padaṃ gacchantyanāmayam

Play

Vereinfachte Transkription:

karma-jam buddhi-yukta hi
phalam tyaktva manisinah
janma-bandha-vinirmuktah
padam gacchanty anamayam

 

iTrans:

karmajaM buddhiyuk{}taa hi
phalaM tyak{}tvaa maniishhiNaH .
janmabandhavinirmuk{}taaH
padaM gach{}chhantyanaamayam.h