Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-49 durena hy avaram karma buddhi-yogad dhananjaya buddhau saranam anviccha kripanah phala-hetavah

dūreṇa hyavaraṃ karma
buddhiyogāddhanaṃjaya
buddhau śaraṇamanviccha
kṛpaṇāḥ phalahetavaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

durena hy avaram karma
buddhi-yogad dhananjaya
buddhau saranam anviccha
kripanah phala-hetavah

 

iTrans:

duureNa hyavara.n karma
buddhiyogaaddhana.njaya .
buddhau sharaNamanvich{}chha
kR^ipaNaaH phalahetavaH