Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-26 atha cainam nitya-jatam nityam va manyase mrtam tathapi tvam maha-baho nainam socitum arhasi

atha cainaṃ nityajātaṃ
nityaṃ vā manyase mṛtam
tathāpi tvaṃ mahābāho
naivaṃ śocitumarhasi

Play

Vereinfachte Transkription:

atha cainam nitya-jatam
nityam va manyase mrtam
tathapi tvam maha-baho
nainam socitum arhasi 

 

iTrans:

atha chaina.n nityajaata.n
nitya.n vaa manyase mR^itam.h .
tathaapi tvaM mahaabaaho
naiva.n shochitumarhasi