Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-01 sanjaya uvaca tam tatha kripayavistam asru-purnakuleksanam visidantam idam vakyam uvaca madhusudanah

saṃjaya uvāca
taṃ tathā kṛpayāviṣṭam
aśrupūrṇākulekṣaṇam
viṣīdantamidaṃ vākyam
uvāca madhusūdanaḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

sanjaya uvaca
tam tatha kripayavistam
asru-purnakuleksanam
visidantam idam vakyam
uvaca madhusudanah

 

iTrans:

sa.njaya uvaacha .
ta.n tathaa kR^ipayaavishhTam
ashrupuurNaakulekshaNam.h .
vishhiidantamida.n vaak{}yam
uvaacha madhusuudanaH