Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

11-28 yatha nadinam bahavo ’mbu-vegah samudram evabhimukha dravanti tatha tavami nara-loka-vira vishanti vaktrany abhivijvalanti

yathā nadīnāṃ bahavo.ambuvegāḥ
samudramevābhimukhā dravanti
tathā tavāmī naralokavīrā
viśanti vaktrāṇyabhivijvalanti

Play

Vereinfachte Transkription:

yatha nadinam bahavo ’mbu-vegah
samudram evabhimukha dravanti
tatha tavami nara-loka-vira
vishanti vaktrany abhivijvalanti

 

iTrans:

yathaa nadiinaaM bahavo.ambuvegaaH
samudramevaabhimukhaa dravanti
tathaa tavaamii naralokaviiraa
vishanti vak{}traaNyabhivijvalanti