Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

08-11 yad aksharam veda-vido vadanti vishanti yad yatayo vita-ragah yad icchanto brahmacaryam caranti tat te padam sangrahena pravaksye

yadakṣaraṃ vedavido vadanti
viśanti yadyatayo vītarāgāḥ
yadicchanto brahmacaryaṃ caranti
tatte padaṃ saṃgraheṇa pravakṣye

Play

Vereinfachte Transkription:

yad aksharam veda-vido vadanti
vishanti yad yatayo vita-ragah
yad icchanto brahmacaryam caranti
tat te padam sangrahena pravaksye

 

iTrans:

yadaksharaM vedavido vadanti
vishanti yadyatayo viitaraagaaH
yadich{}chhanto brahmacharya.n charanti
tatte padaM sa.ngraheNa pravakshye