Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

08-09 kavim puranam anusasitaram anor aniyamsam anusmared yah sarvasya dhataram acintya-rupam aditya-varnam tamasah parastat

kaviṃ purāṇamanuśāsitāraṃ
aṇoraṇīyaṃsamanusmaredyaḥ
sarvasya dhātāramacintyarūpaṃ
ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt

Play

Vereinfachte Transkription:

kavim puranam anusasitaram
anor aniyamsam anusmared yah
sarvasya dhataram acintya-rupam
aditya-varnam tamasah parastat

 

iTrans:

kaviM puraaNamanushaasitaaraM
aNoraNiiya.nsamanusmaredyaH .
sarvasya dhaataaramachintyaruupaM
aadityavarNaM tamasaH parastaat.h