Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

06-24 sankalpa-prabhavan kamams tyaktva sarvan asesatah manasaivendriya-gramam viniyamya samantatah

saṅkalpaprabhavānkāmāṃstyaktvā sarvānaśeṣataḥ
manasaivendriyagrāmaṃ viniyamya samantataḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

sankalpa-prabhavan kamamstyaktva sarvan asesatah
manasaivendriya-gramam viniyamya samantatah

 

iTrans:

saN^kal{}paprabhavaankaamaa.nstyak{}tvaa sarvaanasheshhataH
manasaivendriyagraamaM viniyamya samantataH