Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

06-02 yam sannyasam iti prahur yogam tam viddhi pandava na hy asannyasta-sankalpo yogi bhavati kascana

yaṃ saṃnyāsamiti prāhuryogaṃ taṃ viddhi pāṇḍava
na hyasaṃnyastasaṅkalpo yogī bhavati kaścana

Play

Vereinfachte Transkription:

yam sannyasam iti prahur
yogam tam viddhi pandava
na hy asannyasta-sankalpo
yogi bhavati kascana

 

iTrans:

yaM sa.nnyaasamiti praahuryogaM taM viddhi paaNDava
na hyasa.nnyastasaN^kal{}po yogii bhavati kashchan