Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

05-08 naiva kincit karomiti yukto manyeta tattva-vit pasyan shrinvan sprsan jighrann asnan gacchan svapan svasan

naiva kiṃcitkaromīti yukto manyeta tattvavit
paśyañśṛṇvanspṛśañjighrannaśnaṃgacchansvapanśvasan

Play

Vereinfachte Transkription:

naiva kincit karomiti
yukto manyeta tattva-vit
pasyan shrinvan sprsan jighrann
asnan gacchan svapan svasan

 

iTrans:

naiva ki.nchitkaromiiti yuk{}to manyeta tattvavit.h
pashyaJNshruNvanspR^ishaJN{}jighrannashna.ngach{}chhansvapanshvasan.h