Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-10 saha-yajnah prajah srstva purovaca prajapatih anena prasavisyadhvam esa vo ’stv ista-kama-dhuk

sahayajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā
purovāca prajāpatiḥ
anena prasaviṣyadhvam
eṣa vo.astviṣṭakāmadhuk

Play

Vereinfachte Transkription:

saha-yajnah prajah srstva
purovaca prajapatih
anena prasavisyadhvam
esa vo ’stv ista-kama-dhuk

 

iTrans:

sahayaGYaaH prajaaH sR^ishh{}Tvaa
purovaacha prajaapatiH
anena prasavishhyadhvam
eshha vo.astvishhTakaamadhuk.h