Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

03-09 yajnarthat karmano ’nyatra loko ’yam karma-bandhanah tad-artham karma kaunteya mukta-sangah samacara

yajñārthātkarmaṇo ’nyatra
loko ’yaṃ karmabandhanaḥ
tadarthaṃ karma kaunteya
muktasaṅgaḥ samācara

Play

Vereinfachte Transkription:

yajnarthat karmano ’nyatra
loko ’yam karma-bandhanah
tad-artham karma kaunteya
mukta-sangah samacara

 

iTrans:

yaGYaarthaatkarmaNo.anyatra
loko.aya.n karmabandhanaH .
tadartha.n karma kaunteya
muk{}tasaN^gaH samaachara