Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

01-40 kula-ksaye pranasyanti kula-dharmah sanatanah dharme naste kulam krtsnam adharmo ’bhibhavaty uta

kulakṣaye praṇaśyanti
kuladharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam
adharmo.abhibhavatyuta

Play

Vereinfachte Transkription:

kula-ksaye pranasyanti
kula-dharmah sanatanah
dharme naste kulam krtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

 

iTrans:

kulakshaye praNashyanti
kuladharmaaH sanaatanaaH .
dharme nashhTe kula.n kR^its{}nam
adharmo.abhibhavatyuta