Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-06 na caitad vidmah kataran no gariyo yad va jayema yadi va no jayeyuh yan eva hatva na jijivisamas te ’vasthitah pramukhe dhartarastrah

na caitadvidmaḥ kataranno garīyo
yadvā jayema yadi vā no jayeyuḥ
yāneva hatvā na jijīviṣāmaḥ
te.avasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

na caitad vidmah kataran no gariyo
yad va jayema yadi va no jayeyuh
yan eva hatva na jijivisamas
te ’vasthitah pramukhe dhartarastrah

 

iTrans:

na chaitadvidmaH kataranno gariiyo
yadvaa jayema yadi vaa no jayeyuH .
yaaneva hatvaa na jijiivishhaamaH
te.avasthitaaH pramukhe dhaartaraashhTraaH