Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

08-17 sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmano viduh ratrim yuga-sahasrantam te ’ho-ratra-vido janah

sahasrayugaparyantamaharyad brahmaṇo viduḥ
rātriṃ yugasahasrāntāṃ te.ahorātravido janā

Play

Vereinfachte Transkription:

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmano viduh
ratrim yuga-sahasrantam
te ’ho-ratra-vido janah

 

iTrans:

sahasrayugaparyantamaharyad.h brahmaNo viduH
raatri.n yugasahasraantaa.n te.ahoraatravido janaaH